Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Ministerstvem dopravy byl dán souhlas s pokračováním přípravy v úseku Dejvice-Veleslavín ve dvoukolejné tunelové trase (variantě V3) za předpokladu prokázání ekonomické efektivnosti projektu. Probíhají projekční práce na upřesnění tunelové trasy a prokázání ekonomické efektivity aktualizací studie proveditelnosti. Zastupitelstvem hlavního města Prahy bylo schváleno pořízení aktualizace č. 4 ZÚR Prahy týkající se koridoru železnice v úseku Dejvice – Veleslavín a dále byl schválen návrh na pořízení změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy k vymezení trati Praha - Kladno zkráceným způsobem. Bylo zahájeno zpracování dokumentace k územnímu řízení.

Hlavní součásti stavby

  • rozšíření stávajícího drážního tělesa tak, aby vyhovovalo dvoukolejnému profilu
  • modernizace a příprava pro elektrifikaci dotčeného úseku tak, aby vyhovoval podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provozelektrifikace celé trati bude dokončena v rámci poslední stavby Technologická nadstavba modernizované trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Václava Havla.
Vedení trati přes Stromovku je uvažováno povrchové a v úseku od stávajícího tunelu v km 2,023 bude trať vedena v tunelu až do zahloubené stanice Praha-Dejvice. Ta bude v rámci stavby posunuta do bezprostřední blízkosti stávajícího vestibulu stanice metra trasy A Hradčanská pro zajištění lepších přestupních vazeb. V úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín se v současné době uvažuje s podzemním vedením trati mimo stávající stopu. Trať by měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými raženými tunely v hloubce až 80 m. Portály ražených tunelů jsou plánovány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny Veleslavín.

V květnu 2016 představila SŽDC 4 variaty vedení trati v úseku Dejvice-Veleslavín:

Povrchová v původní stopě
podzemní v původní stopě
„Ořechovka“
„Střešovice“
 
Největší podporu ze strany radnice a obyvatel MČ Praha 6 získala varianta „Střešovice“, která se od stávajícího vedení trati odchyluje nejvýrazněji a vede v celém úseku v nové stopě dvěma raženými jednokolejnými tunely. Toto plně podpovrchové řešení jako jediné zcela uvolňuje koridor stávající trati v úseku Dejvice-Veleslavín, a umožňuje tedy alternativní využití prostoru například k vybudování cyklostezky. Oddělení provozu do dvou jednokolejných tunelových trub navíc výrazně zlepšuje vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti.

Jižní varianta

Tunel Blanka, metro linky A, Teplárna Veleslavín, budova Fyzikálního ústavu, přečerpávací stanice a vodojemy Bruska – všechny tyto objekty tvoří limitující faktory při průchodu územím a investor je musel zohlednit při projektování trasy. Proto vzniklo několik variant vedení tunelů a po mnoha analýzách a diskuzích si MČ Praha 6 vyžádala prověření i tzv. Jižní varianty. Ukázalo se, že právě ta nejlépe splňuje požadavky městské části i obyvatel a zároveň parametry projektu železnice na letiště a do Kladna.
  • principiálně nejlépe odpovídá trase schválené MČ Praha 6 (V3)
  • příznivé geologické podmínky
  • nejhlubší vedení pod terénem (73 % raženého úseku leží více než 50 m pod zemí, v oblasti Baterií hloubka až přes 80 metrů)
  • nejpřímější trasování
  • nekoliduje s žádným limitujícím objektem
Komplet mapa

Fotografie (zima 2016/2017)

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid