Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

První fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení prověřila možnost posunout zastávku Praha-Výstaviště mimo mostní objekt západním směrem, novou podobu mostu přes ulici Dukelských hrdinů, koncepci mostních objektů a aplikaci nízkých protihlukových stěn. Vzniklý koncept stavebně-technického řešení byl projednán s dotčenými orgány (Úřad městské části Praha 7, NPÚ-Národní památkový ústav, IPR-Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, MHMP Odbor památkové péče a Odbor ochrany prostředí). Na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy byla podána žádost o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Hlavní součásti stavby

  • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny
  • zdvoukolejnění přilehlého traťového úseku v celkové délce cca 1,3 km
  • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
  • elektrifikace dotčeného úseku v návaznosti na modernizaci přilehlého úseku ve směru Praha-Ruzyně tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz
V tomto úseku se uvažuje s vedením trati převážně po estakádě. Stavba řeší nové mimoúrovňové křížení s ulicí Bubenská a zvýšení nivelety trati pro zajištění normové podjezdné výšky v křížení s ulicí Dukelských hrdinů. Železniční stanice Praha-Bubny je navržena v podobě čtyřkolejné stanice s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti, které jsou napojeny na vstupní vestibuly situované o úroveň níže v návaznosti na nově navrhovanou sníženou polohu městského parteru.

Fotografie (zima 2016/2017)

Vizualizace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid