Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

Byla zpracována technicko-ekonomická studie jako podklad pro dopracování přípravné dokumentace stavby.  V rámci jejího dopracování bude nejprve prověřena možnost posunu zastávky Praha-Výstaviště do vhodnější polohy a nová podoba mostu přes ulici Dukelských hrdinů.

Hlavní součásti stavby

  • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny
  • zdvoukolejnění přilehlého traťového úseku v celkové délce cca 1,3 km
  • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
  • elektrifikace dotčeného úseku v návaznosti na modernizaci přilehlého úseku ve směru Praha-Ruzyně tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz
V tomto úseku se uvažuje s vedením trati převážně po estakádě. Stavba řeší nové mimoúrovňové křížení s ulicí Bubenská a zvýšení nivelety trati pro zajištění normové podjezdné výšky v křížení s ulicí Dukelských hrdinů. Železniční stanice Praha-Bubny je navržena v podobě čtyřkolejné stanice s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti, které jsou napojeny na vstupní vestibuly situované o úroveň níže v návaznosti na nově navrhovanou sníženou polohu městského parteru.

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid