Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Rozdělení projektu na dílčí stavby

Pro zobrazení podrobností klikněte na příslušný traťový úsek.

Aktuální stádium projektu

První fáze zpracování dokumentace k územnímu řízení prověřila možnost posunout zastávku Praha-Výstaviště mimo mostní objekt západním směrem, novou podobu mostu přes ulici Dukelských hrdinů, koncepci mostních objektů a aplikaci nízkých protihlukových stěn. Vzniklý koncept stavebně-technického řešení byl projednán s dotčenými orgány (Úřad městské části Praha 7, NPÚ-Národní památkový ústav, IPR-Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, MHMP Odbor památkové péče a Odbor ochrany prostředí). Orgán územního plánování (MHMP OÚR) vydal závazné stanovisko, ve kterém je konstatován soulad záměru s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy.

Hlavní součásti stavby

  • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny
  • zdvoukolejnění přilehlého traťového úseku v celkové délce cca 1,3 km
  • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
  • elektrifikace dotčeného úseku v návaznosti na modernizaci přilehlého úseku ve směru Praha-Ruzyně tak, aby vyhovovala podmínkám a požadavkům pro pravidelný intervalový příměstský provoz
V tomto úseku je navržena dvoukolejná trať vedená převážně po estakádě. Toto řešení umožňuje další rozvoj území a železnice oproti stávajícímu stavu neomezuje prostupnost územím. Všechna křížení jsou nově navržena jako mimoúrovňová. Aby byly zajištěny normové podjezdné výšky ve všech stávajících, nově navrhovaných i výhledových kříženích, zvýšila se niveleta trati. V rámci řešení protihlukových opatření byla trať podél Strojnické ulice odsunuta severně – dále od stávající zástavby, což umožnilo snížit výšku protihlukových stěn na max. 1,5 m. Estakáda je navržena v jednotném minimalistickém konceptu, přemostění ul. Dukelských hrdinů tvoří subtilní mostní objekt, aby Průmyslový palác i nadále zůstal dominantou třídy Dukelských hrdinů. Železniční stanice Praha-Bubny je navržena v podobě čtyřkolejné stanice s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti, které jsou napojeny na vstupní vestibuly situované o úroveň níže v návaznosti na nově navrhovanou sníženou polohu městského parteru. Na jižní vestibul železniční stanice navazuje spojovací chodba, která umožní přímou přestupní vazbu mezi železnicí a linkou metra C (Vltavská). Zastávka Praha-Výstaviště je nově situována západně od ul. Dukelských hrdinů a je vymezena zdí Královské obory a hřbitovní zdí. Podél hřbitovní zdi je veden nový chodník, ze kterého je zajištěn přístup na jižní nástupiště a který propojuje ulice Strojnická a U Studánky. Součástí návrhu zast. Praha-Výstaviště je i nová lávka pro pěší, která umožňuje nejen přístup na zastávku z ulice U Studánky, ale tvoří další přístup do Stromovky z oblasti Letné. Návrh dále umožní:
  • výhledové přizvednutí trati od žst. Praha-Bubny směrem na Kralupy
  • nové propojení ulic Veletržní a Dělnická
  • úpravu vedení tramvajové trati u metra (Vltavská)

Fotografie (zima 2016/2017)

Vizualizace

investor

SŽDC SFDI EU

partneři projektu

Praha Středočeský kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště Václava Havla České dráhy DPP Ropid